Privacy policy

Algemeen

Heilig Hartcollege VZW is de verantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die door ons verwerkt worden. We hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy. Via deze website willen we u zoveel mogelijk informeren over hoe onze school omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Onze school verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig met:

  • de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
  • de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Uw rechten

Iedere betrokkene wiens persoonsgegevens door onze school wordt verwerkt heeft:

  • recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
  • recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken aan de hand van een kopie;
  • recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
  • recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden;
  • recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke);
  • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van- uw gegevens, dan kan u zicht hiertegen verzetten;
  • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u te allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Bewaartermijn

Uw gegevens zullen verwerkt worden zolang u bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om u te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.
Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

Meldpunt privacy

Mocht u ondanks onze inspanningen toch nog een vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw zoon of dochter, kan u dit steeds melden via directie@hhc.world  
Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: https://www.privacycommission.be/